xm:lab

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

ObscuraCam

More Information on Guardian Project

Guardian Project ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္ အစည္းအေဝးမွ ေခတ္သစ္တစ္ခုစတင္ခဲ့သည္။ လက္ဘႏြန္လူမ်ိဳး ေက်ာင္းသား Charles Habib Malik သည္ ထိုအစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သတ္ ၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

Other apps from the Guardian Project

Guardian Project ၏ အျခား အပလီေကးရွင္း (Application) မ်ား

There are many other apps available from the creators of ObscuraCam. Many of them are designed to improve the security of the use of your phone.

ObscuraCam ကို ဖန္တီးသူမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားေသာ အျခား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆာ့၀ဲလ္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထို ေဆာ့၀ဲလ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို မိမိဖုန္းအသံုးျပဳရာလံုၿခံဳစြာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ပံုစံျပဳထုတ္လုပ္ထားသည္။

Gibberbot, Orbot, Orweb provide other ways of communicating more securely via your Android device. They give you options for using encryption during live chat, web browsing and generally connecting to the Internet.

၄င္းတို႔ထုတ္လုပ္ထားေသာ Gibberbot၊ Orbot၊ ႏွင့္ Orweb တို႔သည္ အန္းဒရြိဳက္ကိရိယာမ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္  အျခား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထိုေဆာ့၀ဲလ္မ်ားက live chat၊ web browsing ႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို encryption ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

Details and tutorials on these apps are available at the Guardian Project's website. https://guardianproject.info/apps/
https://guardianproject.info/apps/tutorials/

ထို အပလီေကးရွင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို Guardian Project ၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 https://guardianproject.info/apps/
https://guardianproject.info/apps/tutorials/

InformaCam

အင္ဖိုမာကမ္ ကင္မရာ

While ObscuraCam aims to subtract information from images, including metadata of images taken, InformaCam does the opposite by making sure that accurate and verifiably metadata is taken along with images and video. The thinking behind this is to make sure that footage can be used in courts with good authority.

ObscuraCam ကို ရိုက္ယူထားေသာ ပံုမ်ား၏ metadata မ်ားအပါအ၀င္ ပံုမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ထုတ္ႏႈတ္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး၊ InformaCam သည္ ၄င္း၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းက ပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္သံမ်ား ရိုက္ယူရာတြင္ ပိုမိုတိက်ၿပီး မွန္ကန္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ metadata မ်ား ရရွိေအာင္ ရိုက္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ တရားရံုးမ်ားတြင္ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာတင္ျပႏိုင္ရန္ စဥ္းစားဖန္တီးထားျခင္းလဲ ျဖစ္သည္။

According to WITNESS' Bryan Nunez, ObscuraCam is part of a larger app suite called SecureSmartCam, a “suite of mobile media apps designed for activists, journalists, and citizen witnesses. The other app in the suite is InformaCam, which adds an array of smartphone sensor data (GPS, network information, etc.) to the video and images captured. The idea is that this information could be important in cases where the pictures and videos shot with the smartphone are used as legal evidence.”

Witness အဖြဲ႔မွ Bryan Nunez ေျပာျပခ်က္အရ ObscuraCam သည္ SecureSmartCam ဟုေခၚေသာ ေဆာ့၀ဲလ္အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအစီအစဥ္မွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔သက္ေသ မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ မိုဘိုင္းမီဒီယာေဆာ့၀ဲလ္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အျခား အပလီေကးရွင္းတခုမွာ InformaCam ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းက စမတ္ဖုန္းမ်ားရွိ (GPS၊ Network Information စသည့္) အျခား အာရံုခံကိရိယာမ်ား၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရိုက္ကူးယူေသာ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးပါသည္။ ထို အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားရေသာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္သံဖိုင္မ်ား အား တရားရံုးမ်ားတြင္ တရား၀င္အေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ တင္ျပအသံုးျပဳတြင္ အေရးပါႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

The importance of Open Source

Open Sourse မ်ား၏ အေရးပါမႈ

The fact that the Guardian Project code is open source (specifically Free Software) is advantageous for a number of reasons. One of the most relevant is that anyone can inspect the 'source' of the programme to see how the code works.

Guardian Project ကုဒ္မ်ားသည္ open source မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ အက်ိဳးရွိလွသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ အထင္ရွားဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ မည္သူမဆို ပရိုဂရမ္၏ အရင္းအျမစ္ကုဒ္ (source) မ်ားကို ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

A large amount of surveillance happens through 'backdoors' in software. This allows contractors to bypass normal security and makes spying much easier. In Open Source projects such backdoors would be viewable in the source code and identified.

မ်ားစြာေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားသည္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား၏ ဂယ္ေပါက္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ျဖစ္လာေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဂယ္ေပါက္မ်ားက လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းကန္ ထရိုက္ မ်ားအတြက္ သာမန္လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာ္္လြားၿပီး အလြယ္တကူ သူလွ်ိဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ open source မ်ားတြင္ ထို ဂယ္ေပါက္မ်ားအား source code မ်ားအတြင္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Additionally, when choosing Open Source apps we also should check that there is a healthy community of developers and peers inspecting the work being done to check it does exactly what it should do, and most importantly nothing more than it should do.

ထို႔အျပင္ Open Source အပလီေကးရွင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရာ ၄င္းတို႔ကို ဖန္တီးသူမ်ားသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အစုအဖြဲ႔ ဟုတ္မဟုတ္ကို စစ္ေဆးၾကည့္သင့္သည္။ ထိုျပင္ အပလီေကး ရွင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာအလုပ္ျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား ထက္ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားမရွိေစရန္  ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနသူမ်ား ရွိမရွိ ဆိုသည္ကိုလည္း ၾကည့္သင့္သည္။

There are a few ways to test this. You can look the project's code home which is often at Github. Here you can see how often the project is updated and how many people are working on it and how good the documentation and help files are. You can also check the communications channels of the project to see if there is an active mailing list or IRC (chat channel).

ထိုသို႔ၾကည့္ႏိုင္ရန္လည္း နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ၄င္းမွာ Github တြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ  ပေရာဂ်က္ကုဒ္မ်ား၏ မူလ (home) တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ပေရာဂ်က္အား မည္မွ်ၾကာလ်င္တခါ အဆင့္ျမွင့္တင္သည္၊ လူအင္အားမည္မွ်ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ စသည္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ mail list သို႔မဟုတ္ IRC (စကားေျပာဆိုၾကရာေနရာ) စသည့္ ေမးျမန္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိမရွိ ဆို သည္ မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

There are many interesting Android and iPhone apps that may be free to download but are unfortunately no longer available or kept up to date. This situation is partly due to the high turn-over of start up companies that try out free apps but then withdraw them if they are not very successful. This is much less likely to happen to Open Source projects with a strong community.

အခမဲ့ရေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အန္းဒရိြဳက္ ႏွင့္ အိိုင္ဖုန္း အပလီေကးရွင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ update မ်ားကို ထပ္မံရယူႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ စတင္ဖန္တီးထုတ္လုပ္လို္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိေသာအခါတြင္ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ လုပ္ငန္းကိရပ္ လိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေသာ Open Source ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ၄င္းအေျခ အေနမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ရန္ အလားအလာနည္းပါးသည္။

Getting involved

ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း

There are many ways that you can get involved with the Guardian Project and the development of ObscuraCam. If you are a techie then you could apply to be an alpha tester.  Alpha testers are invited to test out apps before they are released - https://guardianproject.info/contact/alpha-testers-apply-here/

Guardian Project ႏွင့္ ObscuraCam အား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ဦးေဆာင္စမ္းသပ္အသံုးျပဳသူ (alpha tester) တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားကို ေဆာ့၀ဲလ္တခုခုအား စတင္မျဖန္႔ခ်ီမွီ စမ္းသပ္ခ်က္ မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

https://guardianproject.info/contact/alpha-testers-apply-here/

There is also a page which details other ways to work with the project which is targeted more towards group and partner projects. https://guardianproject.info/home/how-you-can-work-with-us/

ထို႔ျပင္ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာကိုလဲ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး၊ ၄င္းစာမ်က္ႏွာမွာ အျခား တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ပိုမို ဦးတည္ ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

https://guardianproject.info/home/how-you-can-work-with-us/ 

Getting Help

အကူညီရယူျခင္း 

You can also contact the team via the contact page of their website.
https://guardianproject.info/contact. This page has details of their twitter account (@guardianproject) and relevant email lists for users and developers to get help.  

ဂါးဒီယန္းပေရာဂ်က္၀က္ဆိုဒ္ရွိ ဆက္သြယ္ရန္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္လဲ အဖြဲ႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အဖြဲ႔၏ တီြတာအေကာင့္လိပ္စာႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးထုတ္ လုပ္သူ မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားရယူႏိုင္ရန္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

Another way of getting help is probably via the chat client called IRC. You can find many of the team and supporters there in the network irc.freenode.net  channel #guardianproject.

အကူအညီရယူႏိုင္ရန္ အျခားနည္းလမ္းတခုမွာ အိုင္အာစီ (IRC) ဟုေခၚေသာ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြး ရာ (chat client) မွတဆင့္ ရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပေရာဂ်က္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား အား  irc.freenode.net ေပၚတြင္ အကူညီေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္သည္။

 

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.